Wydział Postępowań Administracyjnych

Policja.pl

Zadania Wydziału Postępowań Administracyjnych

 1. prowadzenie w II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
  i wydawanie w nich rozstrzygnięć w sprawach:
  1. pozwoleń na broń dla osób fizycznych i prawnych oraz dopuszczeń do posiadania broni,
  2. licencji detektywa,
  3. dokonywania wpisów na „Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego” oraz skreślania z tych list,
  4. powoływania wewnętrznych służb ochrony i odmowy uzgodnienia planu ochrony,
  5. wydawania opinii w postępowaniu koncesyjnym, dotyczącym usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
   i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
   o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  6. wydawania opinii o podmiotach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie nabywania lub przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  7. wydawania opinii o osobach powoływanych lub odwoływanych ze stanowisk komendantów straży gminnych (miejskich);
 2. rozpatrywanie skarg i zażaleń w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 3. udzielanie odpowiedzi na zapytania osób fizycznych i prawnych w kwestiach dotyczących zadań, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. bieżący przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych i informowanie organów Policji
  I instancji o kierunkach i tendencjach tego orzecznictwa.
Powrót na górę strony