Zadania Wydziału

Policja.pl

Zadania Wydziału Prewencji

 1. opracowywanie i wdrażanie standardów w zakresie:
 1. realizacji zadań patrolowych, interwencyjnych i patrolowo-interwencyjnych,
 2. realizacji zadań przez dzielnicowych oraz kierowników rewirów dzielnicowych,
 3. utrzymania i wykorzystania zwierząt służbowych,
 4. prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 5. problematyki nieletnich i patologii,
 6. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, morskim i lotnictwie cywilnym,
 7. bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, w tym monitorowanie zagrożeń tonięciami osób,
 8. bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej,
 9. bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich,
 10. ochrony placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw organizacji międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,, zwanej dalej "RP",
 11. realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt,
 12. realizacji zadań wynikających z ujawnionej przemocy w rodzinie, w tym procedura „Niebieskie Karty”;
 1. identyfikowanie problemów dotyczących zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej, wypracowywanie na tej podstawie i wdrażanie rozwiązań naprawczych, a także monitorowanie ich efektywności;
 2. ocena skuteczności stosowania środków prawnych oraz kształtowanie polityki w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 3. analizowanie podejmowanych przez Policję działań zmierzających do zapobiegania naruszeniom prawa i ich zwalczania;
 4. kierowanie do właściwych podmiotów wniosków o wyrażenie zgody na pociągniecie osób objętych immunitetem formalnym do odpowiedzialności za wykroczenie;
 5. rozpatrywanie zażaleń w sprawach z zakresu prawa wykroczeń;
 6. koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);
 7. uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych oraz programu ochrony Polskiej Agencji Żeglugi Pasażerskiej, przed atakami bezprawnej ingerencji;
 8. rozpoznawanie czynników determinujących przestępczość i patologie oraz analizowanie przyczyn innych zjawisk kryminogennych w celu wypracowywania skutecznych metod przeciwdziałania tym zjawiskom oraz inicjowanie niezbędnych działań w tym zakresie;
 9. nadzór nad realizacją przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa;
 10. inicjowanie i koordynowanie działań Policji w zakresie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży;
 11. współpraca międzynarodowa w zakresie służby prewencyjnej;
 12. sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie właściwości biura nad wykorzystywaniem funkcjonalności:
 1. Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji,
 2. Systemu Wspomagania Dowodzenia – moduł „Siły i środki”;
 1. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Policyjnego Telefonu Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. realizowanie zadań związanych z działaniami Policji w sytuacjach kryzysowych oraz dotyczących ratownictwa i ochrony ludności w zakresie właściwości biura;
 3. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowej policjantów i pracowników biura oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych;
 4. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości biura.
Powrót na górę strony