Statystyka, przepisy prawne

Policja.pl

Zobowiązanie do leczenia uzależnienia od alkoholu

Zobowiązanie do leczenia uzależnienia od alkoholu

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (...), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli.
Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Więcej informacji na temat leczenia uzależnienia od alkoholu można uzyskać na stronach internetowych, podległej Ministerstwu Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakładce „Leczenie odwykowe” (www.parpa.pl).

 

 


Opracowano:
na podstawie informacji na stronie
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
www.parpa.pl
 

Powrót na górę strony