Statystyka, przepisy prawne

Policja.pl

Zapobieganie i zwalczanie narkomanii - podstawy prawne

Podstawy prawne zapobiegania i zwalczania narkomanii:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw nr 179 z 2005 poz. 1485 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 lutego 2012 r. Pozycja 124 )

Odpowiedzialność karną za czyny bezpośrednio związane ze zjawiskiem narkomanii przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art.40-53). Zgodnie z tą ustawą karane jest:
 wytwarzanie, przetwarzanie, albo przerabianie – wbrew przepisom ustawy – środków odurzających lub substancji psychotropowych ;
 wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbycie, lub nabycie przyrządów mogących służyć do niedozwolonego wytwarzania, lub przerobu substancji psychotropowych ;
 przywożenie z zagranicy, wywożenie, lub tranzyt środków uznanych za odurzające lub substancji psychotropowych;
 wprowadzanie do obrotu - wbrew przepisom ustawy - środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie;
 udzielanie innej osobie - wbrew przepisom ustawy - środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, lub ułatwianie takiego użycia zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech;
 wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę, przewożenie w tranzycie, nabywanie, posiadanie lub przechowywanie prekursorów, wbrew przepisom ustawy, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej;
 posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych;


Podstawy prawne zapobiegania i zwalczania przestępstw przeciwko wolności seksualnej:Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny z późniejszymi zmianami)
Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Bezprawność prostytucji przewidują ratyfikowane przez Polskę regulacje międzynarodowe:
- Konwencja o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwarta do podpisu w Lake Success 21 marca 1950 r.,
- Art. 6 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 1979 r.,
- Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, podpisana w Warszawie w dniu 16 maja 2005 r. Decyzja nr 803/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. przyjmująca program działania Wspólnoty (2004–2008) w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup ryzyka (program Dafne II)
Prostytucja w Polsce jest legalna, nielegalne jest czerpanie korzyści majątkowych przez osoby trzecie, nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji ( stręczycielstwo) i ułatwianie prostytucji (kuplerstwo).
W dniu 8 czerwca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy kodeks karny, która w istotny sposób wpłynęła na zakres zadań realizowanych przez Policję. Jest to ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589). Ustawa ta wprowadziła m. in. następujące zmiany:
 nowela w art. 200a k.k. wprowadza nowy typ przestępstwa polegającego na nawiązywaniu kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej i podejmowaniu czynności zmierzających do spotkania z nim, w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 k.k., art. 200 k.k. lub produkowaniu bądź utrwalaniu treści pornograficznych z jego udziałem (nagabywanie dzieci dla celów seksualnych – „grooming”).
 nowela dodała nowy typ czynu zabronionego określony w art. 191a § 1 k.k. polegający na utrwalaniu wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnianiu wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody.
 zmiana § 3 w art.197 k.k. zaostrza odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, skierowane przeciwko małoletnim poniżej
15 roku życia, jak również przeciwko członkom najbliższej rodziny.
 

Powrót na górę strony