Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjazne pokoje przesłuchań

Jednym z istotnych elementów działań Policji podejmowanych na rzecz zapobiegania wtórnej wiktymizacji ofiar, szczególnie małoletnich jest tworzenie na terenie jednostek przyjaznych pokoi przesłuchań, nazywanych „niebieskimi pokojami”. Z posiadanych przez Policję informacji wynika, że na terenie kraju funkcjonuje około 305 tego rodzaju pomieszczeń, z czego 238 znajduje się w budynkach jednostek Policji, 11 w sądach i Prokuraturze, 18 w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a pozostałe 38 w budynkach placówek medycznych, instytucji rządowych, samorządowych, organizacji i fundacji działających na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny i przeciwdziałania uzależnieniom.

Wyposażenie i organizacja przyjaznych pokoi przesłuchań jest różnorodna. Część tych placówek jest wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-video, właściwie dobrane meble, lalki anatomiczne i stanowi kompleks dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem fenickim, spełniając wszelkie wymogi do prowadzenia przesłuchań przez sądy (także małoletniego pokrzywdzonego i świadka przestępstwa w trybie określonym w art. 185a i 185b k.p.k.). Jednakże znaczna część stanowi pomieszczenia dostosowane do prowadzenia czynności z innymi szczególnymi kategoriami ofiar przestępstw, także dorosłymi (np. pokrzywdzonymi przestępstwami z użyciem przemocy), w celu eliminowania negatywnych konsekwencji związanych z przesłuchiwaniem, po traumatycznych zdarzeniach.

W wielu przypadkach na poziomie lokalnym, w celu zapewnienia właściwego wyposażenia i obsługi przyjaznych pokoi przesłuchań, Policja współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz prowadzi konsultacje odnośnie standardów, jakie powinny te pomieszczenia spełniać, ze specjalistami Fundacji Dzieci Niczyje, która była inicjatorem zawiązania w 2007 r. Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.

 Z pomieszczeń tych mogą korzystać nie tylko policjanci, ale również sędziowie, prokuratorzy i psychologowie. Można wykonywać w nich czynności i prowadzić rozmowy z osobami pokrzywdzonymi, zwłaszcza gdy są to osoby małoletnie lub dorosłe po szczególnych przeżyciach, bądź w stanie wymagającym wyciszenia i uspokojenia się, dlatego istotne jest, aby wiedza o funkcjonujących przyjaznych pokojach przesłuchań dotarła do jak największego kręgu osób.

Zamieszczone poniżej, przygotowane przez jednostki Policji wykazy przyjaznych pokoi przesłuchań zostaną również przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości, Fundacji Dzieci Niczyje (w celu umieszczenia ich na stronie internetowej: www.dzieckoswiadek.pl) oraz opublikowane w poradniku dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Wykazy przyjaznych pokoi przesłuchań w poszczególnych województwach: 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony